НАСЛЕДСТВЕНИ БОЛЕСТИ ПРИ КОТКАТА

Известно е, че свойствата на живите организми са заложени в нуклеиновата киселина на клетките, предимно в строежа на ДНК, съсредоточена в ядрата на половите и телесните клетки и влизаща в състава на хромозомите и техните съставки - гените. Индивидуалността на всяка хромозома е обусловена не само от нейната форма и размери, но и от набора на гените й. По своето основно действие генът може да бъде доминантен (проявен) или рецесивен (спящ, ненроявен).
Под влияние на мутагенни фактори (радиация, химически вещества и др.) може да настъпи изменение в структурата на гена, т. е. формира се мутация на гена или се получава преустройство на хромозомния апарат, като се създават нови свойства и признаци. Много от тях се проявяват с аномалии в строежа на скелета, на вътрешните органи, биохимичните и имунните показатели в обмяната на веществата на котката. Част от тези аномалии и заболявания имат доминантен характер и се проявяват в потомството на първото поколение при кръстосване на родители - носители на мутантни гени. Това се изразява в така наречените наследствени болести.
Предаващ се наследствено е разпространеният при котараците от различни породи крипторхизъм, който може да е едностранен и двустранен. Установено е, че генът на крипторхизма е обусловен от рецесивния ген, който се предава с половата Х-хромозома. Следователно той може да се предаде на потомството както чрез бащата, ако той е едностранен крипторхид, така и чрез майката, която може да е носител на този ген, но половата й система и нейните функции да са нормални. При положение че котаракът е едностранен крипторхид, при кръстосване с нормална женска всичките мъжки котенца ще бъдат нормални, а всичките женски - носители на крипторхизъм. Ето защо в развъдната дейност не трябва да се използват котараци, които са едностранни крипторхиди, и женски котки, носители на аномалията.
Понастоящем са регистрирани доста заболявания при котката, обусловени от доминантни гени, като например: полидактилия (по-голям брой пръсти на лапите), безкосменост, безопашатие или дефекти по опашката, катаракта (възпаление на очната обвивка), хемофилия (несъсирваемост на кръвта), вроден лимфен оток, раждане на нежизнеспособни приплоди и др.
Освен доминантни гени, предизвикващи наследствените заболявания, съществува и онаследяване на рецесивни мутантни гени, които предизвикват различни заболявания (някои с летален изход): глухота, дребен ръст - джудже (с намален брой на еритроцитите), скъсяване на челюстите, а също и на гръбнака, несрастванe на черепните кости и др.
Генетично обусловени са и някои болести на обмяната на веществата, като диабет, епилепсия, атрофия на панкреаса (задстомашната жлеза), автоимунни заболявания и др., чието проявяванe се появява постепенно и по-често при възрастните котки.
Наличността на голям брой наследствени болести при котките, водещи към патологично развитие и дори към смъртен изход, изисква от ветеринарните лекари и фелинолозите подробна регистрация на забелязаните дефекти и наследствени заболявания. Необходимо е да се проучват дефектите чрез задълбочен анализ на родословието на мъжката и женската котка.
Ето защо при избора на партньори за оплождане на чистопородни котки задължително трябва да се вземе мнението на специалист ( фелинолог ), който, проследявайки родословието им и след обстойно клинично изследване, да потвърди или отхвърли предстоящото оплождане.

Д-р В. Денков


Сайтове развъдници
Развъдник за котки Persy de Gal

Развъдник за котки Fantasy Avalon

Развъдник за котки Shalun Khan